Vasgeketting in vervloekte boksies + AUDIO

Daar blaas ’n fluitjie… die seremoniemeester verskyn op die toneel en kondig die volgende sirkustoneel aan… poppekas! Die boksies kom te voorskyn en wanneer daar ’n sekere deuntjie speel, verskyn die regte marionetpop op die toneel. Elke pop is met toutjies verbind aan die leier van sy lewe wat die pop se lewe beheer soos hy goed dink. Die poppe in die boks het geen beheer oor hulle eie lewe nie, want hulle kies om in die boksie te bly en beheer te word. Hulle is vasgevang deur al die toue wat aan hulle ledemate vasgemaak is waardeur hulle beheer word. Wanneer die leeutemmer voel die poppie het sy kant gebring, word die pop terug in die boksie geprop en die deksel word toegemaak… DUISTERNIS! Die lig van die wêreld skyn nie meer op die pop nie… eers weer wanneer die leeutemmer besluit die pop mag weer op die toneel verskyn…

Die wêreld is in chaos gedompel en die wêreldlinge sien dit nie raak nie, want hulle is blind as gevolg van die vrugte van die bose boom wat hulle in ’n beswyming in die duisternis vashou. Daar word daagliks derduisende boksies aanmekaar geslaan deur die beheerder van die wêreldse mense. Daar is boksies van verskillende vorms en verskillende kleure – enigiets waaraan jy kan dink. Die binnekant is met lekker sagte materiaal uitgevoer om dit so lekker en gemaklik as moontlik te maak vir die boksiebewoners. Dit is die mens se “comfort zone”, ons weet mos hoe gemaklik dit is in ons spasie en dat dit nie altyd so lekker of maklik is om ons gemaklike “comfort zone” te verlaat nie. Daar is soveel verskillende boksies en in elke boksie woon ’n sekere groep mense – daar is ’n vriendeboksie, kerkboksie, skoolboksie, kultuurboksie, tradisieboksie en dan die gevaarlikste een – die godsdiensboksie! En so kan ons aangaan en aangaan met die klomp verskillende boksies…daar is selfs soveel verskillende kerkboksies en elke persoon vind ’n boksie waarin hy/sy die gemaklikste voel, daar waar hy aanvaar en geliefd voel deur die res van die boksiebewoners. Kyk al die oorloë en gemors wat aangaan oor die wêreld – die meeste daarvan is as gevolg van verskillende boksies van mense wat weier om die ander boksies te respekteer en aanvaar en sodoende staan die een boksie teen die ander boksie op. Die een nasie staan op teen ‘n ander; die een kerk staan op teen ’n ander kerk… en satan lag lekker agter die skerms, want hy het die verskillende boksies van gelowe, tradisie en kultuur geskep en dit vir die mens so lekker en gemaklik as moontlik gemaak om in hierdie boksies te woon. Omdat die een boksie mense nie die volgende boksie kan respekteer nie, begin hulle oorlog voer teen mekaar – dit laat my dink aan ’n spul bliksoldaatjies.

Kettings, bande en toue

“Vroeëer was julle, soos julle voorouers, mense wat in ’n geestelike tronk gesit het. Soos mense vasgevang agter tralies het julle ’n doellose en leë lewe gelei. Toe het Jesus die boete kom betaal wat die geestelike tronkdeure vir julle laat oopswaai het. Julle kon weer regtig begin lewe. Hy het nie die boete met goud of sakke vol geld betaal nie, want sulke goed sal later hulle waarde verloor. Nee, Hy het met Sy eie bloed betaal, en wat ’n groot prys was dit nie!”
1 Petrus 1:18-19 (Die Boodskap)

Binne die boksies lyk dit oral dieselfde en dis ’n baie hartseer gesig, want elke persoon in die boksie se arms en bene is vasgeboei aan toue en kettings wat beheer word deur ’n sentrale beheerpunt. Elke mens word dus beheer soos ’n blinde marionetpop wat nie vir homself kan dink en besluit nie. 2 Timoteus 2:26 sê dat Satan die mense vasboei en hulle geestelik dwing om te doen wat hy wil hê hulle moet doen. Hy dwing dus die mens om sy eie wil te gehoorsaam, pleks van die wil van God, hy slaag in sy plan deur goed te gebruik soos godsdiens, tradisie, rassisme en verskeie sondes wat die mens vasketting in die duistere boksies. Kettings en bande van godsdiens, wette en reëls is sekerlik die sterkste kettings wat die mens gevange hou en weerhou om ’n lewende verhouding met God te kan hê, want deur wette, reëls en godsdiens word kinders om die bos gelei en geleer om God te dien met hulle monde en nie met hulle harte nie. Hulle is onder die indruk dat hulle verlos is, maar hulle is alles behalwe, want hulle dien God op grond van reëls en regulasies, nie omdat hulle uit die hart in Hom glo nie.

“The Lord says, ‘These people worship Me with their mouths and honor Me with their lips. But their hearts are far from Me, and their worship of Me is based on rules made by humans”
Isaiah 29:13 (The Message)

Tradisie is ook ’n ketting van onheil wat deur die mens uitgedink en oorgelewer word van geslag tot geslag; dit grens aan die aanbidding van voorvadergeeste, dit is ’n baie sterk band wat die mens vasketting aan al die sondes van sy voorouers omdat hy aangaan met die sonde en nie daarmee breek nie. Kollosense 2:8 sê ons moet versigtig wees dat ons nie in die verkeerde rigting gelei word deur teorieë en argumente wat deur mense uitgedink is nie, want dit kom in der waarheid van die onsigbare magte wat in die wêreld aan die werk is. Dit word oorvertel van die een geslag na die volgende geslag en later glo almal dit. Wees versigtig om nie tradisie aan te hang en te volg, pleks van om God te volg nie.

“Be careful not to let anyone rob you of this faith, through a shallow and misleading philosophy. Such a person follows human traditions and the world’s way of doing things rather than following Christ.”
Colossions 2:8 (The Message)

Kettings kan ook sonde van verskeie aard wees. Dit kan sonde wees wat ons in ons ouerhuise aangeleer het, dus, sonde wat vanaf die voorouers aan ons geleer word, maar dit kan ook ons eie sondes wees wat ons weghou van God af. Sonde heers dan oor ons, ons is ’n slaaf van die sonde en satan is die beheerder van ons lewe.

Verkeerd aangeleerde “mindset”

Ons word ongelukkig ingebore in ’n boksie deur ons vleeslike familie. Kollosense 1:13 sê ons was almal eers in die donker mag van God se vyand vasgevang wat nog ’n bevestiging is dat ons in die duistere toestand ingebore word. God kies vir elkeen van ons ’n ouerpaar en ons word deur hierdie ouerpaar in die boksie grootgemaak waar ons vleeslike karakter gevorm en gebuig word deur ons ouers. Al die godsdienstige reëls en lewenswette waarmee ons ouers grootgemaak was, word weer oorgedra aan ons en omdat ons grootword daarmee, aanvaar ons dit as reg en kan ons nie fout sien daarmee nie. Ons waardes, persepsies en beginsels word dus vasgelê deur ons ouers in die boksies. Ons word as’t ware gebreinspoel om te dink soos ons ouers en sodoende kry ons dieselfde “mindset” as hulle, wat weer die “mindset” by hulle ouers gekry het. Die gevolg is dat ons min of meer gaan dink en doen soos ons ouers en ons gaan dit weer oordra aan ons eie kinders – dit word ’n ellelange kringloop wat goed of sleg kan wees. Dit kan vir ons tot seën wees as ons Godvresende ouers het wat ons reg leer, maar dit kan lei tot vervloeking as ons ouers ons daarheen lei…

Wat is ’n vervloeking?

Daar is baie mense wat nie glo dat ons in ’n vervloeking kan leef nie, want hulle glo dat Jesus gesterf het vir die mens se sondes, daarom is almal outomaties gered en kan daar geen vloeke op ons lewe wees nie. Hulle glo dat almal wat met die mond bely hulle glo in Jesus, gered en verlos is, maar nou het ons gesien dat die meeste mense wat bely om te glo in God, alleenlik met die mond bely. Omdat hulle nie in Jesus glo met die harte nie, is dit valse belydenis wat hulle net nog sterker vasketting in die duisternis. Hierdie mense is uiters naïef. Hulle glo God is ’n God van liefde wat aan ons net goed wil doen, en ek stem saam, God is ’n God van Liefde, maar God is ook ’n jaloerse God en Hy deursoek elke persoon se hart – Hy weet of die persoon glo met die mond en of hy glo met die hart. Ons het gesien dat Jesus se sterfte nie die duistere toestand uitgekanselleer het nie, maar Sy sterfte het vir die mensdom ’n deurgang geskep sodat die mens wat sterf aan die self, kan deurbeweeg na die Ligtoestand van God. Alleenlik hier kan die mens ’n ware verhouding met God hê. Met Jesus se sterfte, is Sy Gees ook vrygestel om die mens wat opreg is van hart, in staat te kan stel om te beweeg na die Ligtoestand van God. (Johannes 16) Die mens wat nog nie deur die kruis beweeg het na die Ligtoestand van God nie, is nog nie gered of verlos van die sonde, die dood of die bose nie. Hulle funksioneer nogsteeds in die duisternis met ’n vloek wat oor hulle lewe baasspeel, deurdat hulle aangaan met die godsdiens, reëls en sondes van hulle voorouers en nie daarmee breek nie. DIE MENS ONTVANG NIE OUTOMATIESE VERLOSSING VAN DIE KETTINGS, BANDE, VERVLOEKING, DOOD EN BOSE NET OMDAT JESUS GESTERF HET AAN DIE KRUIS NIE! Waarom anders sou Jesus so klem gelê het op die feit dat enigiemand wat agter Hom wil aankom, homself moet verloën, sy kruis moet optel en Hom moet volg… Jesus sou nie so klem daarop gelê het as ons sommer net outomaties verlossing ontvang het deur Sy dood nie.

Vervloeking oor ons omgewing – Genesis 3:15-19

Ons almal weet dat God vir Adam verbied het om te eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Adam moes dit oordra aan Eva, maar sy het gekies om haar eie wil te gehoorsaam en nie die wil van God nie en dit het gelei na die eerste sonde op aarde. Na die sondeval het God vir Adam en Eva gesoek en hulle in vyeblare gevind. Dadelik het Hy hulle gevra of hulle van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het, en toe sê God vir hulle:

“VERVLOEK IS DIE AARDE OM JOU ONTWIL! Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet.”

Met ander woorde, ongehoorsaamheid aan God, dus sonde, het die aarde vervloek! Dit is nie God wat ’n vloek op die mens plaas nie, dit is die mens se eie swak keuses, rebellie en sonde wat die omgewing om hom vervloek wat weer lei tot moeiliker bestaanswyses, sodoende vervloek die mens sy eie omgewing. Dit is geensins anders in vandag se tyd nie…ons sondes veroorsaak ’n vervloeking oor onsself en ons omgewing. God sê ook in Romeine 1:24 in Die Boodskap Hy sal nie Sy Naam deur die modder laat sleep nie en daarom het Hy besluit om die mense vir hulle sonde te straf deur hulle aan hulle eie lot oor te laat. Wanneer die mens aan sy eie lot oorgelaat word, moet hy woon in die vervloeking wat hy self geskep het. Ongelukkig het ons voorouers se sondes en rebellie teen God alreeds ’n vervloekte atmosfeer geskep in die boksie waarin ons gebore en grootgemaak word, daarom is dit belangrik dat ons moet besef ons is vasgevang in bande en kettings en dat ons in ’n vervloeking leef. Wanneer ons dit besef, is dit uiters belangrik dat ons moet breek met die sondes van ons voorouers in ’n poging om te ontsnap uit die vervloekte omgewing.

Kyk die woorde van Deuteronomium 28 oor seëninge en vloeke

(1) “As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al Sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. (2) Hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God.”

Lees gerus die lys seëninge wat volg in Deuteronomium 28 wat oor ons sal kom wanneer ons God gehoorsaam. Net so sal ons ’n vervloeking smaak as ons ons nie steur aan God nie:

(15) “As jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al Sy gebooie en Sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal…”

Lees gerus self die lys van vloeke wat jy oor jouself sal bring deur ongehoorsaamheid. Dan sê Eksodus 15:26 ook die volgende:

“As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in Sy oë, en luister na Sy gebooie en al Sy insettinge hou, sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het nie, want Ek is die Here wat jou gesond maak.”

Siekte is ’n baie sensitiewe saak, maar ek weet verseker ’n groot aantal siektes wat ons wel tref, is deur ons eie toedoen. Ons kan nie God blameer dat Hy ons siek maak nie, ons moet na ons eie lewe kyk en ons eie lewe skoon kry. Uit my eie ondervinding weet ek dat sekere pyne, skete en siekte kan genees wanneer ons ons rug totaal op sonde draai, maar kom ons hou hierdie onderwerp vir ’n ander dag… Punt bly staan – ongehoorsaamheid teenoor God skep vir ons vervloeking. Om nie die Woord van God te gehoorsaam nie, plaas ons onsself in ’n baie gevaarlike posisie.

Ons word dus vasgeketting in boksies deur godsdiens, reëls, tradisie wat sekere rituele insluit, die sondes van ons voorouers waarmee ons aangaan en dan ook nog ons eie sondes. Satan beheer ons deur hierdie kettings. Ons skep ons eie vervloekte omgewing waarin ons moet funksioneer deur ons eie sondes asook die sondes van ons voorouers wat ons aan die lewe hou en nie mee breek nie. So lank as wat ons in die boksies funksioneer, so lank gaan ons nooit in oorwinning kan leef nie. Hoe word ons bevry van hierdie boksies, maar die belangrikste vraag is, hoe word ons bevry van al die kettings wat ons gevange hou? So lank as wat die kettings daar is, bly ons ’n gevangene van die duistere, vervloekte wêreld. Is dit Bybels korrek om met die mond hierdie kettings en bande te breek? Die wêreld noem al hierdie kettings bloedlynvloeke… maar is dit Bybels korrek? (Kyk die onderwerpe wat volg, soos die Lig-Woord ens…