“Signed, sealed and saved”

IMG_0402

Op ’n dag, onder gebed, wys Abba Vader my ‘n groot vertek soos ’n kantoor, en in die middel van die vertrek staan ’n baie groot, ou, houtlessenaar. Teen die muur hang ’n groot, ronde houthorlosie. Ek hoor hoe tik-tik die sekondes af. Ek let op na die tyd en dis amper 12-uur. Iemand sit agter die lessenaar, en voor Hom op die lessenaar lê stapels en stapels papiere, asook ’n groot massiewe stempel. Hy neem ‘n stapel papiere en ondersoek papier vir papier en soos ek trane beleef wat van Sy wange afrol, word sommige papiere gestempel… en ander nie. Die groot ronde stempel interesseer my en ek rek oor die lessenaar om te sien watse merk die stempel op die papiere laat – dit laat ’n groot rooi kol – soos ’n bloedkol. Ek snak na my asem toe ek besef hierdie stempel is ’n stempel of seël met die bloed van Jesus Christus, en dan hoor ek Abba Vader helder en duidelik sê: “Signed, sealed and saved”

Ek kyk weer na die stapels papiere wat sorteer word – diegene wat ’n seël van God ontvang, word eenkant geplaas en diegene wat nie geseël word nie, word aan die anderkant geplaas – daar is hope van hulle! Ek probeer fokus om te sien wat die verskil is tussen diegene wat wel ’n seël ontvang en diegene wat nie die seël van God ontvang nie… Elke papier of dokument word aan ’n sekere persoon gerig, want daar staan ’n naam op elke dokument en alhoewel ek nie presies kan sien wat op die dokument geskryf staan nie, kan ek wel sien dat elke dokument deur die betrokke persoon onderteken moet word. Diegene wat die dokument onderteken, ontvang die seël of stempel van God en word eenkant geplaas. Dan is daar ’n hoop dokumente wat nie deur die betrokke persone onderteken is nie, dus ontvang hierdie dokumente nie die seël van God nie. Tot my verbasing is daar ook ’n derde hoop dokumente wat wel onderteken is, maar hulle ontvang ook nie die seël van God nie en hulle word ook eenkant op ’n hoop geplaas. Abba Vader gee vir my Efesiërs 1 om te gaan lees, wat ’n wonderlike bevestiging:

“It’s in Christ that you, once you heard the truth and believed it, found yourselves home free – SIGNED, SEALED, AND DELIVERED by the Holy Spirit. This signet from God is the first installment on what’s coming, a reminder that we’ll get everything God has planned for us, a praising and glorious life.”
Ephesians 1:13,14 (The Message)

Hierdie dokument wat ons moet onderteken, is die uitnodiging na die Bruilof van God se Seun wat Hy aan elkeen van ons stuur. Hy roep elkeen van ons om die Bruid van Jesus te wees. Daar is mense wat die keuse prontuit en maklik maak om nie die Bruilof by te woon nie, maar wat eerder wil aangaan met die dinge in hul eie lewe en die wêreld. Hulle steur hul glad nie aan die uitnodiging van God nie en dink nie eers daaraan om die uitnodiging te onderteken nie. Hulle kies om aan te gaan met hulle wêreldse lewe en om nie die wil van God te leef nie. Hierdie ongetekende en ongestempelde papiere word op een hoop geplaas om weggegooi te word.

“So, friends, confirm God’s INVITATION to you, His choice of you. Don’t put it off; do it now. Do this, and you’ll have your life on a firm footing, the streets paved and the way wide open into the eternal kingdom of our Master and Savior, Jesus Christ.”
2 Peter 1:10-11 (The Message)

Daar is nog ’n stapel papiere wat deur mense onderteken is, maar wat nie die stempel van God ontvang nie… Die dokument word ondersoek en sonder om dit te stempel, word die dokument saam met ander ongestempeldes op ‘n hoop geplaas. Hulle het die uitnodiging na die Bruilof onderteken, maar ontvang nie die stempel van God nie. Ek verstaan nie… en dan verduidelik Abba Vader dat Hy die motief van elke mens se hart ken. Hierdie hoop uitnodigings is onderteken deur mense wat met ’n sekere motief in die agterkop die uitnodiging aanvaar – hulle dink dalk die Fees kan vir hulle baie voordele inhou en met hierdie motief in die agterkop, onderteken hulle die uitnodiging. Die mens kan dalk die res van die mensdom bluf, maar niemand kan vir God bluf nie. Hy ken elke mens se hart en Hy weet presies hoekom elke mens die uitnodiging onderteken. God weet hierdie mense wil nog nie met hulle volle hart Sy wil volg nie, want die wêreldse lewe is vir hulle nog te lekker. Hulle wil met een voet by die Fees en die ander voet in die wêreld staan. Hulle aanvaar nie die uitnodiging na die Bruilof uit liefde vir Jesus nie, maar om persoonlike welvaart. Die groot probleem wat lê en wag vir hierdie mense, is hulle kleredrag, want hulle het nie daarop gelet dat daar ’n sekere gedragskode is wat nagekom moet word om die Bruilofsfees by te woon nie; hulle het nie die uitnodiging noukeurig deurgelees nie, maar dit haastig onderteken sodat hulle kan aangaan met die wêreldse genietinge. Hulle besef nie daar is net een ware Weg wat lei na die Bruilof nie en hulle besef ook nie dat hulle geklee moet wees met die bruilofskleed nie. Diegene wat nie korrek geklee is nie, sal nie toegelaat word om die Bruilofsfees by te woon nie.

Dan is daar nog ’n groep uitnodigings wat opmekaar geplaas word en hierdie uitnodigings is onderteken, sowel as gestempel. Hierdie mense aanvaar die uitnodiging na die Bruilof van God se Seun, nie uit ’n oogpunt van persoonlike welvaart nie, maar uit diepe respek en liefde vir Jesus Christus. Hulle maak die keuse om Jesus met alles in hulle te volg en om Sy voorbeeld te volg. Omdat Abba Vader weet hierdie mense se harte is opreg in hulle keuse sonder enige bymotiewe om die lewe vir hulleself lekkerder te maak, word hulle uitnodigings op ’n sekere tyd gestempel met die bloed van die Lam.

“…in wie julle ook, nadat julle die Woord van die Waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte…”
Efesiërs 1:13 (Afr. 33/53)

Psalm 25:7 in The Message sê:

“Mark me with your sign of love”

Hierdie merk waarmee ons gestempel word, is ’n merk wat ons op ons hart ontvang. Ons kan dit alleenlik ontvang wanneer ons ons harte aan God offer. Ons offer ons harte en ons lewens wanneer ons deur die kruis van Jesus beweeg, wanneer ons die vleeslikheid afsterf en wanneer ons geestelik in die graf lê. Dit is hier in die graf waar ons ’n hartsbesnydenis ondergaan, waar God ons hart van klip verwyder en aan ons ’n vleeshart gee…

Besnydenis van die hart

“Abraham het die teken van die besnydenis ontvang as ’n seël van die geregtigheid van die geloof toe hy nog nie besny was nie; dat hy die vader sou wees van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word.”
Romeine 4:11 (Afr. 33/53)

Abraham het met sy volle hart in God geglo voordat hy besny was en sy geloof in God het hom in ’n geregmatige posisie voor God geplaas. Die Boodskap sê eers nadat Abraham begin glo het, het God aan hom die teken van die besnydenis gegee. Die besnydenis was die amptelike bewys van God se kant af dat Abraham vrygespreek is deur sy geloof in God. Dit is vir my so mooi hoe die Boodskap sê dat die besnydenis van God se kant af ’n bewys is dat Abraham vrygespreek is deur sy geloof en vandag is dit nogsteeds dieselfde, behalwe dat ons nie meer fisies besny word nie, maar in die gees. Ons ontvang ’n hartsbesnydenis deur God as bewys dat ons vrygespreek is deur ons geloof in Hom en hierdie besnydenis laat ’n merk op ons hart – ons is dan gemerk deur God, vir God.

Kollosense 2:12 in Die Boodskap verduidelik die besnydenis op hierdie manier:

“Hy gee aan julle die besnydenis op gond van julle verhouding met Hom. Daar moet egter mooi verstaan word wat hier met besnydenis bedoel word. Iets word finaal en vir altyd van jou liggaam afgesny. Dit gaan hier egter nie om die gewone liggaamlike besnydenis wat deur mense gedoen word nie. Nee, hierdie besnydenis kan Christus alleen doen. Die besnydenis soos Christus dit doen neem die sondige, menslike natuur van die gelowige finaal en vir ewig van hom af weg.”

Hierdie Skrif sê dit ook baie duidelik: God gee aan ons die hartsbesnydenis op grond van ons verhouding met Hom. Ons weet ons kan niks DOEN om verlossing te ontvang nie, die enigste manier is geloof in God en dit beteken ’n baie hegte verhouding met Hom wat ons alleenlik kan ontwikkel soos ons wortels in die hart van God ingroei en ons sterf aan die self. Dan verwyder God ons klipharte en gee Hy aan ons ’n vleeshart. Esegiel 36:26,27 sê:

“Ek sal julle ’n nuwe hart gee en ’n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ’n hart van vlees gee. Ek sal My Gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in My insettinge wandel en My verordeninge onderhou en doen.”

Wanneer God die hartsbesnydenis op ons verrig, word ons gemerk deurdat Hy Sy Gees in ons plaas. Dan is ons ’n nuwe mens. Ons is weer gebore.

Diegene wat die bruilof wil bywoon met ’n vals motief in die agterkop, sal nie bereid wees om sy hart en lewe te offer aan Abba Vader nie. Hy gaan nie die wêreldse genietinge wil prysgee nie, maar hy gaan die lekker van beide wêrelde wil hê. Hy gaan nogsteeds volgens die vlees wil lewe, hy is dus nie bereid om die vleeslikheid af te sterf nie, dus sal hy nie deur die kruis van Jesus beweeg nie en daarom sal hy ook nie in die graf sy vleeslikheid afsterf nie. Hierdie persoon kan nie die hartsbesnydenis ontvang nie, dus ontvang hy nie die merk van God nie. Al het die persoon sy uitnodiging onderteken, ontvang hy nie seël van God nie en daarom sal hy nie welkom wees by die Bruilofsfees nie.

Waar pas ek en jy in hierdie prentjie in? Het jy al die keuse gemaak om die Bruilof van die Seun van God by te woon? Het jy al jou uitnodiging onderteken? As jy het, wat was jou rede of die motief van jou hart dat jy die uitnodiging onderteken het? Ek dink elkeen van ons kan in afsondering voor die voete van Abba Vader hierdie vrae vir onsself gaan uitwerk…