Twee Toestande + Audio

Die lering oor die verskillende toestande het Abba Vader my geleer deur vir my ’n baie lang, reguit lyn op papier te wys wat van links na regs gestrek het. Reg in die middel van die lyn is ’n kruis wat die skeiding aandui tussen die linker- en regterkant. Daar is ’n baie groot verskil tussen die regter- en linkerkant: die totale gedeelte aan die linkerkant van die kruis is swart en in duisternis gehul, die totale gedeelte aan die regterkant van die kruis is lig en helderkleurig soos die kleure van ’n reënboog. Daar is dus ’n toestand aan die linkerkant van die kruis, wat die duistere toestand voorstel, en ’n toestand aan die regterkant van die kruis, wat die Ligtoestand van God voorstel. Elke mens maak onbewustelik die keuse in watter toestand hy kies om te funksioneer.

Die gedeelte aan die linkerkant van die kruis dui op die toestand vanaf die sondeval tot voor Jesus se kruisiging. Dit is die enigste toestand wat bestaan het na die sondeval. Daar was net geestelike duisternis, geen ander toestand waarin die mens kon leef nie. Almal was vasgevang in die duistere toestand en die mens kon nie verhouding met God hê nie. (Daar was natuurlik uitsonderings soos Moses, Noag, Abraham en die profete wat wel ’n verhouding met God gehad het, wat van God kon hoor en die boodskappe van God kon oordra aan die mense. Ek glo hulle was direk gestuur van God as boodskappers om die mensdom te help.)

God stuur toe Sy Seun om die vyand, sonde en die dood te oorwin. Deur die gehoorsaamheid van Jesus, het Hy die kruis geplant as ’n deurgang wat dit nou vir die mens moontlik maak om vanaf die duistere toestand te beweeg na die Ligtoestand van God. Jesus en die kruis is dus die enigste deurgang vanaf duisternis na die Lig. Galasiërs 1:4 van die Boodskap sê dat Jesus Sy lewe vir ons opgeoffer het sodat ons sondes nie meer soos ’n muur tussen God en ons staan nie. Jesus het dit vir ons gedoen om ons uit die kloue van die sondige wêreld te bevry.

“Christus Jesus het die dood wat so ’n houvas op ons almal gehad het, se mag kom breek. Hy het die pad na die ware lewe vir ons oopgemaak sodat ons geestelik vir ewig kan lewe.”
2 Timoteus 1:10

Nou moet ons asseblief nie die fout maak om te dink alleenlik die Ou Testamentiese mense was vasgevang in hierdie duistere toestand, en dat ons die gelukkiges is wat leef in die Ligtoestand omdat Jesus vir ons sondes kom sterf het nie. Die grootste gedeelte van die mensdom is vandag nogsteeds vasgevang in hierdie duistere toestand, alhoewel die meeste Christene dink hulle is verbind aan God… die grootste persentasie van Christene is nie aan God verbind deur die Gees van God nie…hoe kan ek sommer net prontuit so sê? Want ek was ook daar! Ek het ook elke Sondag in die kerk gesit, my tiende gegee, gedink ek is gered, gedink ek ken God, maar die dag toe Abba Vader my aan my hand uit die stormwaters ruk en teen Sy bors vasgedruk het, het ek besef ek het Hom eintlik nog nooit geken nie. Ek was naïef en ek het die leuens van die wêreld geglo.

Die volgende woorde gaan ek nog baie sê: Ons ontvang nie outomatiese verlossing omdat Jesus gesterf het aan die kruis nie! Jesus se gehoorsaamheid het nie die duistere toestand uitkanseleer nie. Inteendeel, Jesus se gehoorsaamheid het ’n deurgang bewerk na die Lig van God. Jesus het ook nie gesterf sodat almal wat gebore word na die kruisiging, in die Ligtoestand van God ingebore word nie. Nee, die mens word nogsteeds in die duistere wêreld ingebore! Dit is hoekom Jesus gesê het die mens moet weer gebore word! Alle mense word in die duistere toestand ingebore en moet geestelik weer gebore word om in die Ligtoestand van God te kan inbeweeg. Romeine 3:9-20 sê ons almal is in die greep van die sonde vasgevang, of ons nou Jode is of nie. Niemand op aarde leef reg nie, niemand probeer om volgens God se wil te leef nie. Almal het die spoor byster geraak en is in sonde verval. Niemand doen goed nie, nie ’n enkele een nie. Dus word ons almal eers in die duistere toestand ingebore deur ons vleeslike ouers. Efesiërs 2:1-3 is ook ‘n bewys dat ons in die duistere toestand ingebore word:

“You were once dead because of your failures and sins. You followed the ways of this present world and its spriritual ruler. The spriritual ruler continues to work in people who refuse to obey God. All of us once lived among these people, and followed the desires of our corrupt nature. We did what our corrupt desire and thoughts wanted us to do”

Romeine 8:5-9 wys ook vir ons daar is twee verskillende toestande waarin mense kan funksioneer. Die mense in die duistere toestand laat toe dat die sonde oor hulle heers en daarom is hulle heeltyd besig met sonde. Hulle denke en dade is in die greep van die sonde vasgevang en hulle leef in die dood. Dan is daar weer aan die ander kant mense wat toelaat dat die Gees van God hulle lewens beheer en hulle koppe is heeltyd besig met dinge wat vir God belangrik is. Hulle denke en dade is in die greep van die Gees van God vasgevang en hulle ken die ware lewe en vrede. Hier is duidelik twee tipes mense in twee verskillende toestande. “The Message” stel dit so:

“Those who live by the CORRUPT NATURE have the corrupt nature’s attitude. But those who live by the SPIRITUAL NATURE have the spiritual nature’s attitude. The corrupt nature’s attitude leads to death. But the spritual nature’s attitude leads to life and peace. 7 This is so because the corrupt nature has a hostile attitude toward God. It refuses to place itself under the authority of God’s standards because it can’t. 8 Those who are under the control of the corrupt nature can’t please God. 9 But if God’s Spirit lives in you, you are under the control of your spiritual nature, not your corrupt nature.“

Die voorreg wat ons dus in vandag se tyd het bo die Ou Testamentiese mense, is dat ons nou die kruis van Jesus as deurgang het, maar om deur te beweeg na die Ligtoestand van God, moet ons eers saam met Jesus sterf aan die kruis om weer gebore te kan word in die Ligtoestand van God.

Hoe lyk die duistere toestand?

In die duistere toestand hang daar iets wat lyk soos ’n massiewe, swart wolk oor die totale gedeelte. Daar is geen lig in hierdie gedeelte nie, want God, wat die enigste ware Lig is, heers nie oor hierdie gedeelte nie. Hierdie deel word geskei van God deur die swart wolk; dus, die mens wat funksioneer in hierdie gedeelte, word geskei van God deur hierdie swart afskorting wat lyk soos ’n swart wolk wat laag oor die mense se koppe hang. Romeine 8:1-2 in “The Message” bevestig hierdie swart wolk:

“Those who enter into Christ’s being-here-for-us no longer have to live under a continuous, LOW-LYING BLACK CLOUD”

Mense in die duistere toestand voer ’n bestaan onder hierdie laagliggende swart wolkekombers, hulle het geen verhouding met God nie, hulle het nie die Lig van God binne hulle nie en daarom is hulle geestelik dood. Hulle kan ook nie die seën van God ontvang nie, want die swart wolk keer dit af soos ’n sambreel die reën afkeer.

1 Johannes 2:11 sê dat ’n mens wat in die duisternis funksioneer, nie omgee vir sy medemens nie; hy is soos iemand wat in die donker voortstrompel. Hy het geen idee waarheen hy op pad is of waar hy gaan uitkom nie; hy loop soos ’n blinde man rond.

Die bestaanswyse van die mens in die duistere toestand kan opgesom word om selfgesentreerdheid, selfverhewenheid, self, self, self… alles hier gaan oor die self en om in die self se vleeslike behoeftes te voorsien. Daarom word besluite geneem op grond van emosies en begeertes, nie volgens die wil van God nie. Wanneer die mens leef net om die eie wil te bevredig, word die korrupte natuur gehoorsaam en dra die mens ongoddelike vrugte…

“The effects of the corrupt nature are obvious: illicit sex, perversion, promiscuity, idolatry, drug use, hatred, rivalry, jealousy, angry outbursts, selfish ambition, conflict, factions, envy, drunkenness, wild partying, and similar things. I’ve told you in the past and I’m telling you again that people who do these kinds of things WILL NOT INHERET THE KINGDOM OF GOD!”
Galatians 5:19 (The Message)

Hier sê die Woord uitdruklik dat diegene wat leef volgens hulle korrupte natuur, nie die Koninkryk van God sal beërwe nie. Hulle plaas hulle emosies en behoeftes bo die wil van God en dink nie daaraan hoe hulle lyk in die oë van God nie. Al wat vir hulle belangrik is, is dat hulle moet goed lyk in die oë van die wêreld en dat hulle behoeftes bevredig moet word… soos Esau wat sy geboortereg verkoop het vir ’n pot lensiesop… dit was vir hom belangriker om in sy vleeslike behoeftes te voldoen as om te dink aan die seën van die eersgeborene…

“Make sure that no one commits sexual sin or is as concerned about earthly things as Esau was. He sold his rights as the firstborn son for a single meal. 17 You know that afterwards, when he wanted to receive the blessing that the firstborn son was to receive, he was rejected. Even though he begged and cried for the blessing, he couldn’t do anything to change what had happened.”
Hebrew 12:16 (The Message)

Ons moet versigtig wees dat ons nie ons ewigheid opgee vir ’n pot lensiesop nie…ons moet versigtig wees om nie ons eie behoeftes te stel bo die ewigheid nie.

“Dear friends, since you are foreigners and temporary residents in the world, I’m encouraging you to keep away from the desires of your corrupt nature. These desires constantly attack you.“
1 Peter 2:11 (The Message)

Die Ligtoestand

Hierdie gedeelte is lig, helderkleurig en gevul met vreugde, vrede en liefde. Die Lig van God maak hierdie gedeelte lig en elke persoon wat deur die kruis van Jesus in hierdie toestand inbeweeg, ontvang die Lig van God in sy hart en straal weer ’n lig uit sy hart uit. Hierdie mense leef direk onder die hand van God, dus ontvang hulle Goddelike seën en beskerming. Hulle word beheer deur die Gees van God, hulle leef dus volgens hulle geestelike natuur en nie volgens hulle vleeslike natuur nie. Omdat hulle verbind is aan Abba Vader, kan hulle Goddelike vrugte dra en God gehoorsaam. Ons almal moet streef om oor te beweeg na hierdie toestand en hier voor die voete van Abba Vader te vernag.

Die kruis

Die kruis is die enigste deurgang vanaf die wêreldse, duistere toestand na God se Ligtoestand waar ons Lewe ontvang. Dit is geestelik geleë op die kop van Golgota, dis ’n moeilike pad om te loop in die gees tot by die kruis, maar genadiglik kan ons dit geestelik saam met Jesus stap wat dit vir ons makliker maak. Hy alleen ken die pad na die kruis op Golgota waar ons ons vleeslikheid moet afsterf om weer gebore te word in die Lig van God in. As ons sterf saam met Jesus, sal ons ook lewe saam met Jesus. Dood vir die sonde, maar lewend met God. ’n Splinternuwe lewe! Voor die kruis van Jesus moet ons tot ’n diepe besef kom wat Jesus regtig vir die mens kom doen het. Hy het nie ’n lekker of ’n wonderlike lewe gelei op aarde nie en Hy is verwerp oral waar Hy gegaan het. Hy het nie voldoen aan die vereistes van die wêreld nie, Hy het nie deelgeneem aan die genietinge van die wêreld nie, maar eerder die mense berispe daarooor. Hy het in alles wat Hy gedoen het, Sy Vader verheerlik en gehoorsaam. Sonder Jesus en die kruis sou ons vir ewig vasgevang gewees het in die duisternis en sou ons nooit kon beweeg vanaf die duistere wêreld na die ewigheid nie.

“Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry.”
Johannes 10:9 (Afr.33/53)

Sonder Jesus en die kruis is daar ook vir ons geen lewe nie. Lewe en Lig loop hand aan hand – wanneer ons die vlees kruisig en saam met Jesus deurbeweeg na die Ligtoestand van God, ontvang ons lewe van God en dan eers kan ons begin lewe deur die Gees. Jesus leef dan in en deur ons en dan eers LEWE die mens waarlik teenoor die mens wat geestelik dood is en aanstrompel in die duisternis… hy voer net ’n bestaan.

“The Life-Light was the real thing – every person entering LIFE, He brings into LIGHT”
John 1:9 (The Message)