Bloedlynvloeke breek?

(Lees ook die saadjie: Bloedlynvloeke – Uit watter geslag is jy?)

Die lering oor die sny van bloedlynvloeke sien die sondes van die voorouers as ’n tipe vloek wat oor die kinders se lewens kom hang en dat daar dan sekere goed in die kinders se lewens verkeerd loop, soos huwelike wat verbrokkel, siektes, onvrugbaarheid, finansiële probleme, allerhande verslawings en ook goed soos woede, angs, depressie en so meer. Met ander woorde, die mens wat nou hierdie vervloekinge beleef, beleef dit as gevolg van die sondes van hulle voorouers – dit is wat die vals lering mense leer. Die Skrif wat die mense gebruik om hierdie lering te staaf, is Eksodus 20:5 en 6:

“Jy mag jou voor hulle (gesnede beeld) nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die Here jou God, is ’n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou”

Hulle glo dus dat die sondes van die voorouers ’n vervloeking op die nageslag plaas en nou word die mense geleer om bloedlyn- of generasievloeke te sny deur hulle voorouers se sondes te identifiseer, ’n rympie en ’n gebed op te sê en dan is die mens losgesny van die vloek wat sy voorgeslagte se sondes op hom gelê het. Ek het ook hierdie leuen geglo totdat Abba Vader ingegryp en my die waarheid kom leer het. Dat daar ’n vervloeking op ’n mens se lewe kan wees, is sonder twyfel, maar die manier hoe die wêreld die vloek wil breek, is nie Bybels nie.

Lees asseblief Esegiël 18. Jy sal sien hierdie hoofstuk lyk asof dit in teenstelling is met Eksodus 20:5 en 6. Esegiël 18 is vir ons baie duideliker uiteengesit as Eksodus 20, veral vers 20 wat sê:

“Die siel wat sondig, die moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees.”

Ek voel mense vat die die vers in Eksodus 20 en interpreteer dit soos hulle wil. Hier is hoe Abba Vader Eksodus 20:5 en 6 aan my verduidelik het…

God besoek die misdaad van die ouers tot aan die derde en vierde geslag van die wat Hom haat…let wel: VAN DIE WAT HOM HAAT! Om God te haat, is die teenoorgestelde van om God lief te hê en die Woord sê as ons God liefhet, sal ons Hom gehoorsaam. Dus, om God te haat, beteken om ongehoorsaam te wees aan Hom en om nie Sy Woord en Sy gebooie na te kom nie. Met ander woorde, as daar in die voorgeslagte ’n voorouer was wat God nie gehoorsaam het nie, is dit ’n bewys van afwesigheid van liefde vir God en dan het hierdie voorouer sy kinders grootgemaak met dieselfde waardes en persepsies as hyself. Die kinders word dus groot met dieselfde “mindset” as die ouers – sonder liefde vir God, hulle sal ook niks met ongehoorsaamheid en sondes verkeerd kan sien nie. Hulle sal dalk wel elke Sondag in die kerk sit en ’n godsdiens beoefen wat klink asof hulle God dien, maar sonder verhouding met God, beteken dit niks. Hulle sal tien teen een in die voetspore van hulle ouers volg, ongehoorsaam wees aan God en ook hierdie “mindset”, godsdiens en reëls weer aan hulle kinders leer. Omdat hulle dan van geslag tot geslag vasgeketting sit in boksies, leef hulle van geslag tot geslag in vervloeking. Dus vorm dit ’n bose kringloop waar hierdie geslag tot in die soveelste geslag vervloek sal wees. – dis nie God wat hulle vervloek nie, dis hulle eie ongehoorsaamheid.

Dit is dus nie die kinders wat direk gestraf word omdat hulle voorouers ongehoorsaam was nie. Daar rus nie direk ’n vloek op die kinders as gevolg van die ouers se ongehoorsaamheid nie. Elke mens word aanspreeklik gehou vir sy eie dade. Ongelukkig is dit so dat die meeste van ons grootgemaak word in ’n vervloekte omgewing en word ons grootgemaak om ons ouers se manier te volg. Ons gaan dus aan met die godsdiens, tradisie en al die ander goed wat ons geleer word, as ons nie daarmee gaan breek nie, gaan ons dit weer leer aan ons kinders, op so manier gee ons dus aan die vervloeking ’n deurloop in ons familie. Om hierdie bloedlynvloeke met woorde te breek, is nie die antwoord nie. Die enigste manier om te breek met hierdie kettings is om die keuse te maak om dit raak te sien, die keuse te maak om jou rug daarop te draai en jou te bekeer daarvan. Jy moet sterf daaraan. Dit is dus elke persoon se eie verantwoordelikheid om die sondes van sy voorouers waarmee hy aangaan, raak te kan sien en totaal daarmee te breek en wanneer die mens daarmee breek en daaroor heers, sal die persoon nie verder ’n vervloeking leef nie, want dan het die persoon die lewe gekies. Alles in ons lewe draai om keuses…

“Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag…”
Deuteronomium 30:19 (Afr. 33/53)

Die persoon wat kies om nie ondersoek in te stel na die sondes en ongehoorsaamheid van sy voorouers nie, gaan ook nie daarmee breek nie en leef dus ’n vervloeking.

“As iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom ’n vervloeking wees”
1 Korintiërs 16:22 (Afr,33/53)

Om op te som, dit is nie die sondes van die voorouers wat direk ’n vervloeking op die nageslag plaas nie, maar dit is wanneer die nageslag aangaan met die sondes van die voorouers asook hulle eie sondes, wat ’n vervloeking op hulle eie lewe plaas. Dit is ons eie verantwoordelikheid om die Waarheid teenoor die leuens of sondes raak te sien en die keuse te maak om te breek met hierdie sonde deur Jesus Christus. Solank ons aangaan daarmee en nie breek met hierdie sondes nie, sal dit ’n effek op ons lewens hê en sal ons in ’n vervloeking leef.

Hoe maklik is dit om die skuld vir jou vervloekte lewe op jou voorgeslagte te pak en hulle verantwoordelik te hou vir alles wat verkeerd loop in jou lewe… Hoe maklik is dit om ’n paar woorde te uiter en die vloeke is gebreek sodat dit van nou af goed kan gaan in jou lewe… Dit is teenstrydig met Esegiël 18 wat duidelik sê die kinders sal nie betaal vir die ouers se sondes nie en die ouers sal ook nie betaal vir die kinders se sondes nie, maar elkeen sal gestraf word vir sy eie ongeregtighede, dus moet die kinders seker maak hulle gaan nie aan met hulle ouers se sonde nie.

Kom ons dink net vir ’n oomblik openhartig en eerlik oor hierdie saak… Wat is die groot rede dat mense oorgaan in die daad om bloedlynvloeke te sny? Dalk gaan dit moeilik in hulle lewe, dalk is daar siektes, huweliksprobleme, finansiële probleme of wat ookal. Hulle hoor die lering dat hulle bloedlynvloeke moet sny om seker te maak hulle lewe nie in die vervloeking van hulle voorouers se sondes nie en dat dit dan beter met hulle sal gaan…so wat is die hooffokus van hierdie mens? Is die fokus die self en om ’n beter lewe te lei of is die fokus om nader aan God te leef? Die meeste mense se diep innerlike motief is vals en verkeerd in die oë van die Here, want die sny van bloedlynvloeke is vir hulle ’n kitsoplossing om nie net verlossing te ontvang nie, maar eerder om ’n geseënde lewe te kan lei! Nêrens in die Woord van God leer Abba Vader ons om bloedlynvloeke te sny nie. Wat God wel deur die Woord aan ons leer, is dat ons Hom met alles in ons moet gehoorsaam, dan sal dit met ons goed gaan. Dit is tyd dat ons verantwoordelikheid vat vir ons eie lewe, dit onder ’n vergrootglas plaas en Abba Vader vra om ons sondes aan ons uit te wys. Vir die meeste mense is dit baie makliker om nie verantwoordelikheid vir hulle dade te vat nie, maar eerder die skuld op die voorouers se sondes te blameer en hulle die skuld te gee vir die vervloeking oor hulle lewens. As daar voorouers was wat omgegaan het met waarsêery en toordery en die kind gaan ook daarmee aan deur mense te vervloek, leef hierdie kind in dieselfde vervloeking as die voorouer. Dis nie die voorouer wat ’n vervloeking op die kind geplaas het nie, maar dis die kind wat in dieselfde voetspore van die voorouer volg en daarom sal hierdie kind in dieselfde vervloeking leef as die voorouer. Ons moet breek met die gewoontes van ons voorouers en ophou volg in hulle voetspore, ons moet eerder in die voetspore van Jesus begin volg.

Kom ons kyk net eers gou weer na Adam en Eva…

Hulle was die eerste geslag, hulle was direk van God, dus was daar geen bloedlynvloeke en sulke snaakse goed op hulle lewens nie. Al was hulle deel van God se Lig, het satan hulle nogsteeds versoek om te eet van die verbode vrug. Eva het ongelukkig nie die regte keuse gemaak nie en het haar eie wil gehoorsaam deur te eet van die aanloklike vrug. Sy kon nie haar voorgeslagte vir haar swakheid blameer en sê sy kon dit nie help nie, want daar was geen menslike voorgeslagte nie en daar was beslis geen swakheid in God nie. Sy het wel probeer om die slang te blameer, maar as sy eerlik was, kon sy maar net haarself blameer omdat sy haar eie wil gehoorsaam en die verbode vrug genuttig het. Verwydering van God, asook vervloeking, het ingetree… Dalk moet ons ophou vinger wys na ons voorouers en die fout by onsself begin soek.

In die tyd wat Abba Vader my die waarheid kom leer het oor bloedlynvloeke en dat dit nie Sy wil is dat ons links en regs bloedlyne moet sny nie, het ek Hom gesmeek vir ’n antwoord uit die Woord en hierdie Skrif het Hy vir my gegee:

“As julle Hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap; omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos ’n lam sonder gebrek en vlekkeloos!”
1 Petrus 1:17,18 (Afr. 33/53)

The Message stel hierdie vers op hierdie manier:

“As you call on Him as Father who judges impartially according to each one’s deeds, conduct yourselves…knowing you were ransomed from the futile (useless) ways inhereted by tradition from our forefathers!” (Oorgeërfde onvrugbare tradisie)

God oordeel elkeen volgens sy eie werke!
Ons word nie deur verganklike dinge losgekoop nie, dus word ons nie bevry deur menslike woorde in ’n poging om bloedlynvloeke te sny nie.
Ons word alleenlik losgekoop deur die bloed van die Lam!
Daar is geen kortpaaie na verlossing van hierdie kettings en bande nie. Daar is net een manier en dit is deur Jesus Christus.

“Don’t look for shortcuts to God. The market is flooded with surefire, easy-going formulas for a successful life that can be practiced in your spare time. Don’t fall for that stuff, even though crowds of people do. The way to life – to God – is vigorous and requires total attention.”
Matthew 7:13-14 (Mesage)

Bestudeer asseblief Titus 1, veral vanaf vers 10-16. Die Boodskap sit dit baie mooi uiteen, ek haal dele aan:

“Daar is baie mense wat in opstand is teen die gesag van die Here. Dis veral diegene wat vroeër aan die Joodse geloof behoort het wat nou die grootste klomp kaf praat. Boonop beïnvloed hulle baie ander mense om dit te glo. Julle moet hulle so gou as moontlik stilmaak en hulle leuens stopsit, want hulle keer omtrent al wat huis is met hulle vals praatjies om. Hulle doen dit om onskuldige mense se geld in die hande te kry. Daardie mense wat die goeie nuus verdraai, moet jy asseblief vasvat. Sê hard en duidelik vir hulle dat hulle op die verkeerde pad is. Dalk maak dit hulle oë oop sodat hulle reg in God kan begin glo. Hulle moet al daardie Joodse bygelowe en storietjies van hulle laat staan. Hulle hou hulle nog altyd besig met mensgemaakte reëls en wette wat glad nie die waarheid is nie. AS DIE HERE ’N MENS VRYGEMAAK HET, HOEF JY NIE MEER AL DIE WETTE EN REËLS VAN DAARDIE MENSE TE GEHOORSAAM NIE. Hierdie mense en ander ongelowiges is die gevangenes van hulle selfgemaakte godsdiens. Hulle kom dit nie eers agter nie, want hulle gedagtes is in die mag van die sonde. Hulle maak asof hulle God ken, maar hulle lieg.”

Hierdie nuwe “wet” om bloedlynvloeke te sny, is ‘n mensgemaakte reël en wet wat deur mense uitgedink is. As dit van God af kom, sou dit vir ons in die Woord ook gestaan het. Die mense wat hierdie lerings uitgedink het en verkondig, is gevangenes van hulle eie selfgemaakte godsdiens. Ons moet onthou dat Satan altyd enigiets in sy vermoë sal doen om ons vryheid en geloof in Jesus weg te vat en daarom sal hy ons altyd slawe probeer maak van wette en reëls, want solank ons wette en reëls volg vir verlossing, verwerp ons die genade van God.

“Hierdie spul vals mense het die kerk skelm-skelm binnegesluip om te kom kyk of ons al die reëls en wette van die Jode nakom. Hulle wou die vryheid waarmee Jesus Christus ons vrygemaak het, van ons af wegvat en ons weer van voor af slawe van al hulle wette en reëls maak.”
Galasiërs 2:4 (Afr. 33/53)

Kortliks, niemand kan verlos word van die bande en kettings in die duistere boksies, of in die regte verhouding met God staan, deur bloedlynvloeke te sny nie; niemand kan redding bekom deur die wet van God na te kom nie, want geen mens kan in elkgeval sonder die Gees van God die gebooie nakom nie. Ons kan niks sonder die Gees van God doen nie. Die enigste manier van totale verlossing is deur geloof in Jesus Christus en waarlik te glo in dit wat Hy vir ons gedoen het.

“Hulle het hulle nie gesteur aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie; hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word”
Romeine 10:3,4 (Afr. 33/53)

As ek en jy aanhou met die sondes van ons voorouers, gaan ons die prys daarvoor betaal en kan ons sodoende nie die vervloeking om ons bevraagteken nie, maar as ons wel die sondes en verkeerde leefwyses van ons voorouer kan raaksien en dit bely aan God, kan ons die keuse maak om ons te verwyder van hierdie leefwyse of sondes. Die antwoord lê nie daarin om die sondes van ons voorouers op ’n papier af te tik en ’n gebed van ’n papier af te bid om ons voorouers se sondes en vervloeking oor ons te breek nie, maar die antwoord lê daarin om te begin by die begin en te fokus op ons eie ongeregtighede, foute en sondes en daarvoor het ons die Woord van God broodnodig…