Skip to content

Skeiding tussen Lig en Duisternis

 

“In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis…”
Genesis 1:1-4

Al wat daar eers was, is duisternis! ’n Angswekkende donkerte! En die Gees van God het gesweef op die waters en God het gespreek en gesê: “Laat daar lig wees!” God het gesien dat die lig goed was en Hy het die lig en die duisternis van mekaar geskei. Die lig het Hy dag genoem en die duisternis het Hy nag genoem.

Hierdie lig en duisternis, is nie lig en duisternis soos ek en jy dit sien nie, dit is die geestelike atmosfeer van lig en duisternis, want eers op die vierde dag het God die son, maan en sterre gemaak, so die eerste lig en duister wat God geskei het van mekaar, was die geestelike lig en duisternis. Daarna het God lig en duister, dag en nag gemaak soos ons dit sien…

“God het gesê: “Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag… Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so. God het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was.”
Genesis 1:14 -18

Ons wonderbaarlike God, is ’n God van orde, Hy hou nie van ’n deurmekaar spul nie en Hy hou veral nie van ’n vermenging van lig en duisternis nie, daarom het Hy dit van mekaar geskei. Satan, daarenteen, is die teenoorgestelde. Hy kan eerstens God se Lig nie verdra nie, want hy kan nie doen wat hy wil in die Lig van God nie, want die Lig van God wys sy booshede uit, net soos dit die booshede van die mens uitwys:

“…Die Lig het in die wêreld gekom, en die mense het die duisternis liewer gehad as die Lig; want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die Lig en kom nie na die Lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.”

 

In die vorige saadjie, “Watse beeld reflekteer ons?” het ons gesien dat God oorspronklik die mens geskape het om Sy beeld te reflekteer, wat Lig is. Hy het die gees van die mens geskep en toe vir die gees ’n liggaam en siel uit die bogrond van die aarde gemaak. Die mens het met God gewandel en met Hom gekommunikeer, dus was die mens gekonnekteer aan God en het die geeshart van die mens Lig geskyn soos God Lig is. Kan julle dink hoe moes Satan daardie prentjie gehaat het? Eerstens hou hy nie van die Lig van God nie, want dit wys sy booshede uit en nou reflekteer die mens ook nog die Lig van God… Die mens wat die Lig van God reflekteer, hou Satan op ’n afstand en hy kan so ’n mens nie beheer nie. Satan moes iets doen om die geestelike atmosfeer van die aarde te vermeng met duisternis en tweedens moes hy iets doen aan hierdie mens wat die Lig van God weerkaats.

Satan is uitgeslape, hy ken God, want hy was ook in die hemel. Jesus sê in die Skrif dat Hy Satan soos ’n weerligstraal uit die hemel sien uitval het (Lukas 10:18), wat ’n bewys is dat Satan wel in die hemel was. Omdat hy God goed ken, weet hy baie goed hoe God sonde haat en hy weet ook dat sonde ’n mens skei van God. Hy moes geweet het dat sonde die Lig in ’n mens se hart laat verduister en dat die mens dan nie meer die beeld van God sou reflekteer nie. Daarom moes hy ’n manier kry om die mens te laat val deur sonde, hy moes ’n manier kry om die mens se hart met duisternis te infiltreer sodat die mens sy konneksie met God verloor. Dalk kon hy dan beheer kry oor die mens…

Satan het alles in sy vermoë gedoen om Eva so ver te kry om eerder haar eie wil te gehoorsaam as om God te gehoorsaam. Die oomblik toe Adam en Eva in die slaggat van die sonde trap, het die Lig hulle geesharte verlaat en duisternis het hulle harte oorval. Satan het geslaag in sy bose plan om die Lig van God te blus uit die hart van die mens en omdat die mens nie meer die beeld van God reflekteer nie, het hy nou beheer oor die mens gekry.

Toe God vir Adam en Eva in die tuin kom soek en Hy hulle geklee in vyeblare vind, het Hy dadelik geweet hulle het gevoed op die verbode boom. God het aan Adam gesê:

“Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie – VERVLOEK IS DIE AARDE OM JOU ONTWIL!
Genesis 3:17

Behalwe dat sonde die Lig uit die hart van die mens geblus en dus die beeld van God, wat hulle moes reflekteer, verloor het, het daar nog ’n aaklige ding gebeur: Die sonde van die mens het die aarde vervloek! Dorings en distels het begin groei en ek glo dit is hier waar die natuurwette deurmekaar geraak het. God het nie aan die begin die diere toestemming gegee om op mekaar te voed nie, God het ook nie aan die mens toestemming gegee om op diere te voed nie. God het wel gesê:

“Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ’n lewende siel is, gee Ek al die groen plante as voedsel. En dit was so.”
Genesis 1:29,30

Romeine 8:19-22 wys ook daarop dat die skepping onder vervloeking is as gevolg van die sonde van die mens. Dus is die skepping, net soos die mens, nie in sy oorspronklike vorm soos God dit aan die begin geskep het nie. Sonde het dus duisternis oor die aarde laat toesak en God het Adam en Eva uit die tuin uit weggestuur om te gaan woon in die wêreld wat hulle deur hulle eie ongehoorsaamheid vervloek het. ’n Mens met ’n duistere hart mag nie in die tuin van Eden gewoon het nie omdat die Boom van die Lewe nog in die tuin was. Alleenlik ’n mens wat God se Lig reflekteer, mag woon in die tuin van Eden en omdat Adam en Eva nou die Lig van God verloor het, is hulle weggestuur uit die tuin uit na die duistere wêreld. God het die tuin van Eden toegesluit en engele opdrag gegee om die tuin te bewaak. Niemand kon dus deurbeweeg na die tuin van Eden nie.

Satan het dus geslaag in sy bose plan deur die mens te versoek met sonde sodat die mens die Lig in sy geeshart moes verloor. Die mens het nie meer die beeld van God weerkaats nie, maar was nou net ’n lewende siel, ’n aardse, vleeslike mens sonder die Gees van God. Hy het ook geslaag in sy poging om weer duisternis oor die aarde te laat toesak deurdat hy die mens in die versoeking gelei het om te sondig en die sonde het vervloeking, dus duisternis, oor die aarde laat toesak. Hy het geslaag in sy plan om die Lig van God te vermeng met duisternis, in die harte van die mense, asook op aarde. Omdat die Lig van God nie meer teenwoordig was in die wêreld of in die harte van die mense nie, kon Satan oor die aarde, asook oor mense, begin heers. Sonde en dood het oor die mens geheers en die mens was vasgevang in die donker mag van God se vyand (Kollosense 1:13) Dit verduidelik die uiterste chaos wat ontstaan het op aarde na die sondeval, so erg dat God besluit het om alle lewe van die aarde af te vee met die vloed. Die Ou Testamentiese mense was vasgevang in hierdie duisternis. Die Gees van God was nog nie vrystel op aarde as hulp vir die mens nie, die Lig van God was nie vrygestel om aan die mens te wys dat hy vasgeketting sit in duisternis nie. Dit lyk so asof Satan geslaag het in sy plan om duisternis te laat heers.

Sien julle die groter prentjie? God het die geestelike Lig en duister op die aade van mekaar geskei, maar daar waar God se Lig teenwoordig is, kan Satan nie heers nie en daarom moes hy ’n manier kry om die Lig te verduister. Hy het dit reggekry deur die mens te versoek om te sondig. Sonde blus die Lig van God uit die hart van die mens en dit vervloek die aarde, wat geestelike duisternis oor die aarde laat toesak. Satan het net vir ’n kort rukkie in sy bose plan geslaag, maar God het altyd die laaste sê! Hy sal nooit God kan uitoorlê nie en hy sal nooit God se planne totaal in die wiele kan ry nie. Ons het ’n genadige, wonderbaarlike Vader wat nooit van Sy kinders sal vergeet nie.

Uit God se groot liefde vir ons, het Hy Sy geliefde Seun gestuur om in gehoorsaamheid die dood en die sonde te kom oorwin. Jesus het as Lig aarde toe gekom in ’n menslike vorm om weer Lig te bring na die duisternis. Toe Jesus sterf aan die kruis, het Hy na drie dae weer opgestaan uit die graf, Hy het die dood oorwin en Hy het sonde oorwin. Die gehoorsaamheid van Jesus het nie die duisternis totaal uitgekanselleer nie, maar Jesus het ’n weg gebaan vir God se kinders om vanaf die duisternis terug te beweeg na die Lig van God, oftewel na die tuin van Eden. Ons het gesien dat God die tuin geskep het alleenlik vir Sy kinders wat Sy beeld reflekteer, wat met Hom wandel en wat met Hom kommunikeer. Met die sondeval, was die tuin van Eden nie vervloek nie, maar alleenlik die aarde en daarom het God die tuin toegesluit sodat geen duister-hart mens die tuin kon binnegaan nie. Met die sterfte van Jesus, het die voorhangsel van bo na onder geskeur en dit simboliseer dat die weg na die tuin van Eden weer oopgestel is en dit alles deur die gehoorsaamheid van Jesus. Deur die gehoorsaamheid en sterfte van Jesus, is die Lig van God weer vrygestel op aarde en kon hulle wat waarlik in Jesus glo, se harte weer gevul word met die Lig van God.

“Almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in Sy Naam glo; wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van ’n man nie , maar uit God gebore is.”

Belangrik om raak te sien in hierdie Skrif en dit wat Jesus in Johannes 3 geleer het, is dat die mens uit God gebore moet word om ’n kind van God te word. Ons moet ons aardse vleeslikheid in die duisternis aflê en afsterf, ons moet ons kruis optel en Jesus op die weg volg wat lei na die kruis van Golgota. Ons moet sterf aan die self en weer gebore word in die Lig van God. Net soos God die lig en duisternis op aarde geskei het van mekaar voordat Hy begin skep het, wil Hy ook die duisternis van ons hart verlig voordat Hy ons omskep in die mens wat Hy oorspronklik beplan het ons moet wees.  Daarom is dit so belangrik dat ons ons hart aan God sal offer en Hom sal vra om ons te verander na Sy wil.  Psalm 51 van The Message sê dit so mooi:

“God, make a fresh start in me, shape a Genesis week from the chaos of my life.”

 Voor die offer van Jesus, was dit nie moontlik vir die mens om terug te beweeg na die tuin van Eden nie, want die tuin was nog bewaak deur die engele, die ingang na die tuin was nog nie oopgestel nie. Die Lig van God was ook nie vrygestel om die mens as hulp te wees en rigting aan te dui nie. Maar deur Jesus is die ingang na die tuin weer oopgestel en is daar nou ’n kruis geplant. Die Lig van God is vrygstel in die duisternis as die Woord van God sodat die mens Lig kan hê om in die duisternis te kan sien, sodat die mens kan sien wat rondom hom aangaan. Die Lig wys vir ons die pad na die kruis sodat ons ons eie kruis kan dra na die kruis van Jesus, wat die deurgang is van duisternis na Lig.…

“Die opgaande Lig het ons uit die hoogte besoek om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig.”
Lukas 1:78,79

Opgesom, God het aan die begin lig en duisternis van mekaar geskei. Satan het deur versoeking en sonde die lig van die wêreld weer verduister. God stuur toe Sy Seun om in gehoorsaamheid te sterf en daarom word Sy Gees vrygestel as Lig om die kinders van God tot hulp te wees. Jesus se sterfte kanselleer nie die duistere wêreld totaal en al uit nie, maar Hy skep ’n deurgang waar ons uit die duisternis kan teruggaan na die tuin van Eden waar die Lig van God teenwoordig is. Daar word ons weer gevul met die Lig van God en stel dit ons in staat om weer die beeld van God uit te straal. So Jesus het deur Sy gehoorsaamheid dit vir die mens moontlik gemaak om geestelik weer gebore te kan word, sodat ons weer soos die oorspronklike Adam en Eva kan lyk wie se gees vol Lig is. Wanneer God se kinders weergebore word en dus weer die beeld van God reflekteer, stuur God hulle weer terug na die duistere wêreld om as Ligdraers Sy Lig te gaan skyn in die duisternis. So dis belangrik vir ons om te besef ons almal word in die duisternis ingebore, maar God het vir ons almal die voorreg gegee om op ’n stadium van ons lewe, die Lig op te tel en terug te beweeg na die tuin van Eden waar ons weer gevul kan word met die Lig van God. Wanneer ons wedergebore is en ons reflekteer die beeld van God, gaan God ons terugstuur na die duistere wêreld sodat ons ander, wat nog vasgekluister sit in duisternis, tot hulp kan wees. God gee nou aan ons die krag om te heers oor die sonde en ons moet sorg dat ons nie in die versoekings van Satan toegee nie, want ons kan weer die Lig uit ons geeshart verloor en ons kan weer die omgewing om ons vervloek deur sonde. Daarom het God vir Kain gesê:

“die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.”
Genesis 4:7

Jakobus 4:7 sê ons moet die duiwel weerstaan en dan sal hy van ons wegvlug. Ons moet sterk word in die krag van die Here, ons moet sterkstaan teen die versoekinge van Satan. Om hom met die mond te beveg en hom weg te jaag uit ons lewe, is nie die antwoord nie. Die enigste antwoord lê in Abba Vader – om jou lewe toe te wy aan Hom, om jouself, jou hart en jou lewe elke dag opnuut aan Hom te offer sodat Hy jou kan uitwys waar duisternis dalk in jou hart kan kom nesskrop om later jou hele hart in duisternis te dompel. Ons moet daardie klein jakkalsies van sonde uit ons harte uitroei. Daarvoor het God ook aan ons die Lig van die Woord gegee, sodat die Woord aan ons kan openbaar waar die duisternis insluip. God het aan ons die Woord gegee sodat ons die duisternis uit ons harte kan weghou. Moenie toelaat dat Satan jou hart verduister deur sonde en jy sodoende jou konnektasie met Abba Vader verloor en boonop nog die omgewing om jou vervloek en verduister as gevolg van sonde.

Dit is vir my wonderlik om so daaraan te dink dat God ons gebruik om die geestelike duisternis op aarde te verbreek en te verlig.

“In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  4  In Hom was lewe, en die lewe was die Lig van die mense.  5  En die Lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.” 
1 Johannes 1:1

 “As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.  7  Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar;  en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.”  
1 Johannes 1:6 

(Om hierdie gedeelte nog beter te verstaan, lees ook gerus die saadjies wat handel oor die twee verskillende toestande.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: